Teknik/El

Elledningar mot en solnedgång

Företagsutbildningar inom Teknik/El

Vi erbjuder företagsutbildningar inom teknik/el, några av våra kurser är EBR Kabelförläggning, EBR Maskinförare, ESA Fackkunnig, ESA Instruerad, ESA Röj, Nedtagning av nödställd i stolpe. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

EBR kabelförläggning

1 Dag

Höör, rikstäckande

Utbildning för dig som utför förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp. Exempelvis grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.

Denna utbildning ersätter den tidigare utbildningen BB3 gräv/kj41.

Litteratur för Kabelförläggning max 145 kV (KJ41) finns som lånematerial under utbildningen. Finns att beställa för dem som vill ha egen litteratur.

Certifikat

Efter genomförd utbildning med godkänt prov utfärdar Energiföretagen Sverige ett personligt certifikat till deltagaren.

Kursinnehåll

 • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
 • EBR krav på kompetens
 • Arbetsmiljörisker vid kabelförläggning
 • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
 • Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
 • Egenkontroll
 • Schaktning i anslutning till befintlig kabel

EBR Maskinförare

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

ESA Fackkunnig

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

ESA Fackkunnig - repetition

1 Dag

Rikstäckande

Den här kursen vänder sig till dig som är elektriker och ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning. För dig som gått en ESA Fackkunnig utbildning tidigare och behöver uppdatering.

Utbildningen ger deltagarna de kunskaper som krävs av Energibranchen gällande hur arbetet ska organiseras för att undvika elektriska risker. Utbildningen är anpassad efter de förändringar som kommit i tredje utgåvan av SS-EN50110-1 Skötsel av elanläggningar. Utbildningen går bland annat igenom de två publikationerna ESA-Grund samt ESA-Arbete. ESA-Grund behandlar bland annat Organisation, Definitioner, Bevisväxling, Riskhantering, orderuttryck och Skötselåtgärder. ESA-Arbete behandlar bland annat arbetsmetoderna med spänning, utan spänning och nära spänning.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning – ESA 19 Fackkunnig – och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Upplägg

ESA 19 Repetition 1 dag. För dig som gått ESA Fackkunnig och behöver en uppdatering.

Utbildningen online motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Som deltagare har du möjlighet att samverka och ställa frågor som under en vanlig lärarledd utbildning.

Kursledare: Energiföretagen Sverige godkänd lärare.

Certifikat

Efter godkänd utbildning erhålles deltagaren ett utbildningsintyg.

Kursinnehåll

 • ESA Grund
 • ESA Arbete
 • Elfaran
 • Redogörelse för olika ansvar och ansvarsroller
 • Riskhantering – riskbedömning och riskbehandling
 • Elsäkerhetsledarens funktion, eldriftledare, kopplingsledare med mera
 • Val av arbetsmetod samt arbete utan, med och nära spänning
 • Skötselåtgärder
 • Säker kommunikation

ESA ska uppdateras vart 3:e år.

ESA Instruerad

1 Dag

Rikstäckande

För dig som arbetar invid eller på en elektriska anläggningar, t.ex. målare, anläggare, arbetsledare, projektledare eller andra som vistas i dessa miljöer.

ESA står för elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften.

De flesta stora energi- och nätägare har gemensamt bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst ESA instruerad vilket ger anvisningar för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens/arbetsgivarens åtagande för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Kursinnehåll

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

 • Elfaran
 • Riskhantering
 • Säker kommunikation
 • Planering och utförande av arbete

ESA Röj -15

1 Dag

Höör, rikstäckande

ESA Röjning är för personal som utför röjning i ledningsgata. Antingen under eller i direkt anslutning.

Kurs som syftar till att få deltagarna att förstå innebörden av de krav som finns i ESA Röj -15 

Kursledare: Certifierad kursledare genom Energiföretagen

Certifiering

Efter kurs med godkänt resultat erhåller deltagarna ett certifikat utfärdat av R1 Utbildning

Kursinnehåll

 • Elfaran
 • Elolycksfall
 • ESA funktioner och organisation
 • Riskbedömningar
 • Normala skötselåtgärder
 • Arbete utan spänning
 • Särskilt arbete med spänning (sAMS)
 • Arbete nära spänning
 • Krav på användning av stång såg
 • Kursdagen avslutas med ett kunskapsprov

Nedtagning av nödställd i stolpe

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.