Terrängkörkort

Två fyrhjulingar körs i leran

Vad är ett terrängkörkort?

Innehavaren av ett terrängkörkort är utbildad till att framföra en ATV yrkesmässigt i vad Arbetsmiljöverket kallar "avancerad terräng".

Vem skall då ha ett terrängkörkort?

Här nedan är några exempel på vem som kan behöva ett terrängkörkort:

 • Svåger/svägerska till privat markägare och som arbetar på dennes mark
 • Sandra som arbetar på annans mark och utför för markägaren nyttigt arbete
 • Vedhuggare som med eller utan betalning i pengar arbetar i annans skog och t.ex. kör ut det huggna virket
 • Entreprenör som arbetar åt uppdragsgivare
 • Markägare arbetar själv på egen mark som drivs som ett aktiebolag
 • Medlemmar i samfällighetsförening (vägförening) som efter styrelsebeslut framför sådant fordon.

Terränghjulingen är en utrustning med särskilda risker enligt 15 § i AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning och därmed ska arbetsgivaren enligt 16 § ha dokumentation över arbetstagarens praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning.

Beroende på vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har med terränghjulingen kan utbildning enligt TSFS 2010:80 7kap. (lagen om utbildning för förarbevis på terränghjuling) vara tillräckligt eller så behövs en fördjupning.Vid yrkesmässig användning som innehåller körning i avancerad terräng behövs en fördjupning. Det sker enligt en läroplan som innehåller teori, körning, avancerad körning samt säkerhet och körekonomi.

Arbetsgivaren behöver bedöma om arbetsuppgifterna är sådana att det finns behov av den mer avancerade utbildningen eller om förarutbildning enligt TSFS 2010:80 är tillräckligt.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsmiljöverket har ingen entydig definition av avancerad terräng. Arbetsgivaren behöver bedöma om arbetsuppgifterna innehåller endast lättare körning eller om mer omfattande utbildning behövs. Exempel där sannolikt den fördjupade utbildningen behövs är inför arbete i ledningsgator, i skog med svåra passager av diken, och branta lutningar etc.

Vår utbildning

Utefter dessa kriterier så har vi på R1 utbildning tagit fram en utbildning som anpassas efter era behov och önskningar.

Exempel på yrken där vår utbildning krävs av Arbetsmiljöverket:

 • Räddningstjänsten
 • Skogsbruk
 • Lantbruk
 • Djurhållning
 • Energibolag
 • Entreprenörer
En grupp människor åker terränghjuling i skogen.

Vi bryr oss

Under åren 2001 till 2012 har 74 st. omkommit på terränghjuling enligt Rättsmedicinalverket. Socialstyrelsen rapporterar att enbart under åren 2007 till 2010 har 7000 st. skadats tillföljd av oaktsamhet med terränghjuling.I början av 2014 lanserade Trafikverket en gemensam strategi för åren 2014-2020.

Denna gemensamma strategi som vi ingår i och där bland annat även Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen, Trafikverket och SLU medverkar, har satt målet att halvera dödsolyckorna med terränghjuling samt minska de allvarligt skadade till år 2020.

Fyrhjulimg ligger på sidan i ett dike.